ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องทุ่นแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง