ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องนิติการและการพาณิชย์ (เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง