ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง