ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมโรงพักขยะ สนามกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง