ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมรั้วโรงประปาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง