ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถยนต์พยาบาล กง-4476 (037-58-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง