ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ KVA จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับใช้ในโครงการอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง