ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุก 80-9936 (002-58-0015) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง