ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมสาธิต และแสดงศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง