ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมอุปกรณ์สาธิตกีฬาพื้นบ้านไทย (หมากรุกไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง