ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ 80-4712 (006-27-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง