ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้สถานที่ที่สำนักปลัดฯดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง