ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวชาวท้องถิ่นฉบับที่ ๔๕ ( มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง