ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดม้วนเก็บได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง