ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง