ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถตัดหญ้า ตค-619 (รหัส 602-56-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง