ชื่อเรื่อง : ซื้อป้อมยามสำเร็จรูป สำหรับใช้ที่อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง