ชื่อเรื่อง : ซื้อปั๊มน้ำโรงประปา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง