ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่รถเกรดเดอร์ 12 จี (015-35-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง