ชื่อเรื่อง : ซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๑.๕ นิ้ว เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ ๐.๙ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง