ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง