ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวชาวท้องถิ่นฉบับที่ ๔๖ ( เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง