ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียห้องน้ำ ห้องสุขา ในอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง