ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ปฏิบัติงานในแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีรับผิดชอบ ดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง