ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่โบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง