ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการป้องกันโรคลัมปิ สกิน (Lumpy Skin Disease) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง