ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมากำจัดขยะอันตราย ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง