ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ นข-1116 (001-52-0013) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง