ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง