ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลไม้ดัด เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3032 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตรยาว 250.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตางรางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง