ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด พื้นหลังเวที พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทังสู่เมืองอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง