ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ (055-49-0006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง