ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายจราจร บริเวณหมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสระแจง เชื่อมทางหลวงชนบท โดยวิธีคัดเลือก