ชื่อเรื่อง : เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ถ่ายเอกสารต่าง ๆ ภายในสำนักปลัด ฯ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง