ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวชาวท้องถิ่นฉบับที่ ๔๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง