messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการสภา อบจ.สิงห์บุรี สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน โครงการ หลังฝนถนนเรียบ ประจำปี 2567 พื้นที่บ้านจ่า ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน โครงการ หลังฝนถนนเรียบ ประจำปี ๒๕๖๗ พื้นที่ ตำบลงิ้วราย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พื้นที่ ตำบลทองเอน ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พื้นที่ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
find_in_page ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน โครงการ หลังฝนถนนเรียบ ประจำปี ๒๕๖๗ พื้นที่ตำบลบ้านแป้ง ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
find_in_page ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชนโครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
find_in_page ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ณ เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
find_in_page ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
find_in_page โครงการสภา อบจ.สิงห์บุรี สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดเฉลิมมาศ ตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
find_in_page ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ณ เทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
find_in_page ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
find_in_page การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
โครงการ อบจ.สิงห์บรุี ร่วมกับภาคประชาสังคม เปิดเวทีเสวนา " ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
find_in_page ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเขตเทศบาลตำบลอินทร์บุรี ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาด 100 ปี ณ ศูนย์บริการประชาชนเทสบาลตำบลอินทร์บุรี(โรงเรียนจีนเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างการรับรู้แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านสร้างความเข้มแข็งชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน ในการพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย " ฒ แข็งแรง" ณ ห้องประชุมอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1