องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 73
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 71
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒)
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 70
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 68
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 65
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 56
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 58
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 63
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 61
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 64
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 65
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 61
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๕๖
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 60
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 58
พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 60
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 56
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 62
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 64
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 62
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 57
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 63
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 61
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 79
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ บริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 74