องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
group การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐ ต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ได้แก่ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ได้รับความเมตตาจาก พระครูโสภิตจิตสังวร เจ้าอาวาสวัดโฉมศรี บรรยาย เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน, นายคมฉัตร สุทธิตานนท์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ และนางสาวอาภาพร กอประพันธ์ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ โดย จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี บรรยาย เรื่อง การไม่รับของขวัญของรางวัล, การยื่นบัญชีทรัพย์สิน และการเปิดเผยทรัพย์สิน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖ ๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีลงนามวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (แห่งประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัด ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)